Prodejna BRNO - změna otevírací doby, celý týden od 11:00-17:00

currIco CZK currIco

Měna:

CZK EUR
lupa
lupa
basket 0

0 Kč

Vás košík obsahuje

Celkem

Celkem bez DPH

0 Kč

0 Kč

Nakupte ještě za 2 501 Kč a máte dopravu zdarma

Více o dopravě

Zobrazit košík

Jste členem ? Registrace Přihlášení

uživatel

lupa
lupa
basket 0

0 Kč

Vás košík obsahuje

Celkem

Celkem bez DPH

0 Kč

0 Kč

Nakupte ještě za 2 501 Kč a máte dopravu zdarma

Více o dopravě

Zobrazit košík

Jazyk: CZ

Měna:

Jazyk:

Měna:

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů obchodní společnost PM COMMERCE s.r.o., Rybna 716/24, Praha.

IČ 11677511

email: morriscz@morriscz.cz,

(dále jen „ Společnost “),

Jako správce a zpracovatel osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.armymarket.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, a to na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. „nařízení GDPR.“

I

Rozsah zpracování osobních údajů

V případě, kdy kontaktujete Společnost prostřednictvím webových stránek a projevíte zájem o její služby, můžete být požádáni o vyplnění Vašich osobních údajů, a to:
A) jméno a příjmení
B) adresa
C) telefonní číslo
D) e-mailová adresa

II

Účel zpracování

Údaje, které Společnosti poskytnete jsou použity výlučně k plnění zákonné (daňové a účetní) či smluvní (dodání zboží pro případ uzavření kupní smlouvy) povinnosti – k tomu blíže článek Všeobecných obchodních podmínek, se kterými vyslovujete souhlas při uzavírání kupní smlouvy. Neposkytnutí vyžadovaných nezbytných osobních údajů uvedených ve článku má za následek neuzavření kupní smlouvy. Pro případ udělení Vašeho souhlasu se zasíláním newsletterů pak Společnost využije Vaši emailovou adresu k zasílání informačních emailů obsahujících obchodní sdělení, informace, marketingové akce, oznámení o službách a zboží Společnosti,
provozních informací a zajímavostí ze světa army a airsoftu, a to v rozsahu Vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat bez uvedení důvodu,
písemným či elektronickým sdělením na kontaktní údaje Společnosti. Nesouhlas se zasíláním newsletteru, jeho odvolání nebo neposkytnutí emailové adresy nemá vliv
na uzavření kupní smlouvy a není podmínkou pro její uzavření. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. V případě Vašeho dotazu Vám rádi sdělíme bližší skutečnosti.

III

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup:

Společnost je správcem a zpracovatelem osobních údajů, kdy osobní údaje primárně zpracovává sama svými zaměstnanci. Osobní údaje Společnost nicméně může dále poskytnout následujícím osobám: Poskytovateli externích účetních služeb v souvislosti s plněním účetních a
daňových povinností Společnosti. Poskytovateli externích webhostingových a IT služeb v souvislosti s provozováním e-shopu Společnosti v rámci uzavírání smluvních vztahů s Vámi. Doručovatelům zboží za účelem jeho dodání. Poskytovateli externích archivačních a skartačních služeb v rámci plnění zákonné povinnosti Společnosti na archivaci a skartaci dokumentů dle příslušných právních předpisů České republiky vždy výlučně v nezbytně nutném rozsahu, za nezbytně nutným účelem, výlučně v rámci EU a EHP, při zachování všech povinností ochrany osobních údajů. Společnost poskytne Vaše osobní údaje také orgánům veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností nebo v případě plnění dozorové a kontrolní funkce příslušného orgánu veřejné moci (Finanční úřad, ČOI, Úřad pro ochranu osobních údajů, apod.). V nezbytně nutných případech je Společnost oprávněna použít Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu k ochraně svých práv a oprávněných zájmů, a to včetně zpřístupnění dalším osobám, nebude-li uvedené převáženo Vaším zájmem, právy a svobodami – jedná se např. o situace právních sporů mezi Společností a Vámi z kupní smlouvy, kdy mohou být údaje poskytnuty advokátní kanceláři, soudům, apod.

IV

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat:

A) po dobu trvání smluvních povinností mezi Vámi a Společností

B) po dobu, kdy je tyto údaje Společnost povinna archivovat dle příslušných právních předpisů, nejdéle však 10 let od konce zdaňovacího období ve kterém se uskuteční plnění dle příslušného smluvního vztahu

C) Vaši emailovou adresu výlučně po dobu, kdy bude trvat Váš souhlas se zasíláním newsletteru Společnosti

V

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu ke Společností prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

A) právo vznést námitku proti zpracování

B) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

C) Právo na přístup k osobním údajům u Společnosti, což znamená, že lze kdykoliv požádat o potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, informace o právu na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud osobní údaje byly získány, zda dochází na základě jejich zpracování k automatickému rozhodování, včetně případného profilování a k zaslání kopie Vašich  osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezúplatné, za další poskytnutí pak při splnění podmínek nařízení GDPR může Společnost požadovat přiměřenou úhradu
administrativních nákladů.

D) Právo na opravu o sobních údajů, což znamená, že lze požádat Společnost o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.

E) Právo na výmaz o sobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud

   - již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

   - neexistuje žádný důvod pro jejich zpracování

   - vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

   - zpracování je protiprávní nebo

   - ukládá to  zákonná povinnost.

F) Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší případné sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, konkrétně pokud

   - popíráte přesnost osobních údajů

   - zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů požadujete pouze omezit zpracování

   - společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano

   - nebo pokud jste vznesl námitky proti zpracování, pak Společnost může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

G) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovávaných na základě takového souhlasu, což znamená, že kdykoli můžete kontaktovat Společnost a sdělit ji, že odvoláváte příslušný, dříve udělený souhlas. Společnost nadále takové osobní údaje již nebude zpracovávat. Toto právo se neuplatní ve vztahu ke Společností zpracovávaných osobních údajů na základě jiného právního důvodu (ze zákona či smluvní povinnosti, apod.)

H) Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předal jinému správci.

I) Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na základě které Společnost dále nebude osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u Společnosti písemnou formou či elektronicky na kontaktních údajích Společnosti v záhlaví těchto zásad ochrany osobních údajů.
Nad rámec shora uvedených práv máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů dozorovému a kontrolnímu orgánu v oblasti ochrany osobních údajů kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, email: p osta@uoou.cz se sídlem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více
informací o související problematice, Vašich právech a povinnostech Společnosti lze rovněž nalézt na stránkách www.uoou.cz v sekci „GDPR“.

VI


Zpracování osobních údajů dětí

Webové stránky Společnosti nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let Společnost nezpracovává.

VII


Používáme soubory Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do vašeho internetového prohlížeče při načtení webové stránky. Zaznamenávají informace o vašem chování
(např. stránky, které navštívíte) a odesílají je zpět na příslušný server. Tím nám umožňují přizpůsobit obsah našich stránek a marketingovou komunikaci na míru vašim potřebám. Cookies nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou adresu a nejsou nijak spojovány s vašimi osobními daty. Shromážděná data jsou zcela anonymní.

Proč cookies používáme

Aby pro vás nakupování v našem e-shopu bylo co nejpříjemnější, využíváme cookies kpřizpůsobení nabídky našeho e-shopu na základě vašeho chování na internetu.
Poskytují nám také data o využívání našeho e-shopu, na jejichž základě zdokonalujeme přehlednost a uživatelskou přívětivost webových stránek. Využíváme také softwary třetích stran (např. Google, Seznam,…), které zpracovávají cookies. Umožňují nám zobrazení naší personalizované nabídky/reklam na různých partnerských webech. Cookies těchto společností podléhají vlastním zásadám ochrany osobních údajů.

Co když s poskytováním cookies nesouhlasím?

Objednávku na našem e-shopu můžete uzavřít i bez cookies. Cookies můžete buď omezit či zcela zakázat v nastavení vašeho prohlížeče – návod naleznete v nápovědě prohlížeče. Může to však omezit některé funkce vašich oblíbených webových stránek. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo
projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit na kontaktech uvedených v záhlaví těchto zásad nebo zveřejněných na webu www.armymarket.cz .


Platnost od 25.5.2018