Záruční list a informace pro spotřebitele o zakoupeném produktu


I.
Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Dále dodavatel doporučuje předložit fakturu či jiný účetní doklad spolu s vyplněným záručním listem při uplatňování svých spotřebitelských práv. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží. V případě airsoftových zbraní je životnost omezena na 15 000 výstřelů pro elektrické dlouhé zbraně (tzv. AEG) a plynové a munální zbraně (krátké i dlouhé) 2500 výstřelů při okolní teplotě nad +20°C.


II.
Na vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve,
nejpozději však do 30 dnů od data prodeje. Při řešení záruky poskytované dodavatelem se postupuje dle ustanovení Občanského zákoníku.


III.
Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné, pak výměnou zboží za zboží stejných parametrů. Při neodstranitelné vadě, opakující se shodné vadě či při větším výskytu vad, které brání v řádném užívání věci, má odběratel právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené ceny.


IV.
Záruka je na výrobek poskytována ve smyslu platných zákonů po dobu 24 měsíců ode dne prodeje při dodržení reklamačních podmínek, správných podmínek používání, uživatelské údržby a ostatních zákonem předepsaných norem. Tato záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení zbraně, jejích dílů a jím následně způsobené závady.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc
převzít, se do záruční doby nepočítá.


V.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

VI.
Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o
době jejího trvání.
Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně
součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
VII.
Reklamační nároky se dále nevztahují zejména na:
• a) Běžné provozní opotřebení vnějších ploch zbraně, třecích ploch mechanismů, opotřebení pístku,
válce, přepouštěcích komor zbraně, ventilků, gumového těsnění zbraně, hop gumičky, záchytu závěru
a tímto provozním opotřebením následně způsobené závady.
• b) Závady a poškození způsobené neodbornou obsluhou zbraně, zejména vzniklé užíváním a
manipulací v rozporu s návodem k použití či běžnými zvyklostmi.
• c) Zbraně neúplné, rozmontované, upravené, nebo modifikované zákazníkem či jiným servisem než
servisem prodejce, včetně úprav vnějších ploch, pružiny, atd.
• d) Zbraně, u nichž závadu způsobilo, nebo se na jejím vzniku mohlo podílet nevhodné, či dovozcem
neschválené nainstalované příslušenství.
• e) Mechanicky poškozené zbraně a jejich součástky vyjma výrobních vad materiálu a poškození
způsobených při výrobě včetně následných vad těmito závadami způsobených.
• f) Zbraně a jejich díly poškozené lomem, pokud není v ploše lomu patrný vliv materiálové vady,
zejména pak křehkými lomy vzniklými v důsledku užívání zbraní při teplotách pod +20°C. Zbraně
ucpané nevhodným druhem střeliva či cizími předměty a tím způsobené následné vady včetně závad
vyplývajících ze špatného seřízení hop-up systému.
• g) Zbraně poškozené vniknutím nečistot (prachu, písku,...) či tekutin.
• h) Zbraně poškozené vlivem použití nesprávných maziv, nedostatečně mazané, či poškozené
přemazáním.
• i) Jezdce, vývody zásobníků a jiné pohyblivé díly zlomené při manipulaci se zbraní.
• j) Závady vzniklé při používání zbraní při teplotách pod +20°C.
• k) Závady vzniklé špatnými střeleckými návyky, tj. zejména namačkávání spouště.
• l) Závady na elektrických kontaktech zbraně, jelikož opotřebení el. kontaktů je závislé na prostředí v
němž se zbraň používá.
Dále závady způsobené nedostatečnou či nesprávnou údržbou, instalováním nevhodných součástek, které nejsou v souladu s doporučovaným standardem výrobce (přestavba zbraně na vyšší výkon než je výrobcem povolen).

VIII.
Pro zachování záruky jsou nutné pravidelné servisní prohlídky v intervalu minimálně 1krát za 60dní –
viz.garanční prohlídka.
Zbraň k reklamaci se doporučuje předkládat v originálním balení, které je uzpůsobeno pro její bezpečný
transport. Předá-li se zbraň k reklamaci bez tohoto obalu, neručí se za její případné poškození během dopravy a uložení.

Může, ale i nemusí, být k výrobku (zejména u dlouhých a krátkých variant elektrických zbraní) poskytnut dárek - akumulátor a síťový nabíječ a popruh na zbraň. Toto vše zmíněné slouží k dekoračním účelům (pro inspiraci) nedoporučuje se je využívat k primárnímu používání.

GARANČNÍ PROHLÍDKA

• Spotřebitel je povinen pro zachování záručních podmínek podstoupit s airsoftovou zbraní (dále
jen „zbraň“) pravidelnou garanční prohlídku;
• první počítaná garanční prohlídka je 60dní od data zakoupení zbraně;
• pro garanční prohlídku je nutné předložit tento záruční list (dále doporučujeme předložit i fakturu či jiný
doklad o koupi zbraně), kam bude poznamenáno provedení garanční prohlídky, jakožto bude provádějícím
servisem poskytnut servisní protokol o provedené garanční prohlídce;
• garanční prohlídka by měla být pravidelná v intervalech po 60ti dnech od poslední garanční prohlídky;
• garanční prohlídka je v rámci záruky zdarma, spotřebitel pouze uhradí náklady spojené s údržbou zbraně –
tj.mazací a čistící materiál (olej, vazelína, dále výměnu opotřebených dílů - těsnící o-kroužky, podložky,
ložiska, píst atd – o čemž bude v případě výměny spotřebitel informován, pokud cena ND bude vyšší než je
paušální poplatek 99,-Kč za použité mazadla);
• garanční prohlídku zbraní je oprávněn provádět pouze servis pro prodejny MORRISCZ a platí pro zboží
zakoupené v prodejnách MORRISCZ.