Obchodní a reklamační podmínky platné od 1.5.2016

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností MORRISCZ COMMERCE s.r.o. od 1.1. 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MORRISCZ COMMERCE s.r.o., se sídlem Hradešínská 2389/49,, 10100 Praha 10, IČ: 28779941, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 213214 u rejstříkového soudu v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. Vymezení pojmů

Prodávající je společnost MORRISCZ COMMERCE s.r.o., se sídlem Hradešínská 2389/49,, 10100 Praha 10, IČ: 28779941, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 213214 u rejstříkového soudu v Praze. MORRISCZ COMMERCE s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

3. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím či jiným stlačením tlačítka „Dokončit objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

4. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

5. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího prodej@morriscz.cz. Vzorový formulář zde ke stažení.

Zásilky na dobírku nebudou prodávajícím přijaty. Poštovné za zaslání zásilky zpět prodávajícímu je povinen uhradit zákazník.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet či jinak.

6. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

7. Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré baterie či akumulátory při nákupu nových baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny v kontaktech prodávajícího na těchto webových stránkách.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti RETELA, s.r.o. uvedených na jejích webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9. Ustanovení o prodeji Airsoftových zbraních a střelivu

V souladu se zákonem o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §15 jsou veškeré airsoft zbraně, jejich díly a střelivo prodejné v ČR pouze fyzickým osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům, nebo právnickým osobám.

V souvislosti s touto zákonnou úpravou požadujeme přečtení těchto podmínek, pokračování v nákupu a prohlížení webových stránek morriscz.cz mohou pouze fyzické osoby starším 18 let způsobilé k právním úkonům, nebo právnickým osobám.

Upozorňujeme vás, že nesplňujete-li zadané podmínky, ohledně vaší způsobilosti k držení airsoft zbraní, jejich dílů a příslušného střeliva ve smyslu podmínek zákona č. 199/2002 Sb. budeme na vás, případně na vašich zákonných zástupcích soudní cestou vymáhat náhradu veškerých škod nám tímto vaším jednáním vzniklých.

10. Informace o cenách

Ceny v tomto e-obchodu jsou uváděny v Kč včetně DPH. Při výměně zboží je vždy účtována přeprava na vrub kupujícího.

11. Dodatek k přebírání zásilek o přepravních společností

Při přebírání zásilky od přepravní společnosti (General Parcel, Česká pošta či jiné) je příjemce povinen zkontrolovat neporušenost a kompletnost zboží jemu zasílaných, ještě před potvrzením přepravci, že zboží převzal. Pokud bude zboží chybět či bude jakkoliv poškozeno, je nutné s přepravcem tuto událost písemně zadokumentovat. Pokud příjemce potvrdí přepravci svým podpisem převzetí zásilky bez jakýchkoliv výhrad, bude při případné pozdější reklamaci, přepravcem reklamace řešena, že zboží bylo dodáno bez výhrad, jelikož předtím písemně potvrdil přijetí neporušeného zboží. (tyto podmínky mají nastavené přepravní společnosti)

Expedice se uzavírají v čase 9:30. Při příchodu objednávku po tomto čase bude expedice druhý den.

12. Podmínky a použití dárkových poukazů armymarket.cz

Dárkový poukaz má platnost 3měsíce od data vystavení poukazu. Dárkový poukaz je nutné čerpat jednorázově (tj pouze v rámci jednoho nákupu). Převyšuje-li cena vybraných služeb či zboží částku dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti, přeplatek se nevrací. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost. Dárkový poukaz není cenina. Po uplynutí doby platnosti poukazu nelze částku zpětně proplatit. Každý dárkový poukaz je opatřen sériovým číslem, číslem prodejního dokladu, datem prodeje, razítkem a podpisem k tomu odpovědné osoby. Jednou použitý dárkový poukaz již nelze znovu použít. Pro identifikaci platnosti poukazu je nutné aby byli vyplněny položky: sériové číslo, číslo prodejního dokladu, datum prodeje, razítko a podpis.

Při použítí poukazu pro objednávku přes e-shop je nutné do poznámky při odesílání objednávky vložit všechny údaje nutné pro identifikaci poukazu: sériové číslo, číslo prodejního dokladu, datum prodeje.

Dále upozorňujeme, že při již jednou použitých údajích z dárkového poukazu, nebudou údaje podruhé akceptovány a poukaz považován za platný. Proto dbejde na bezpečnost údajů z poukazu proti zneužití.

13. Podmínky servisních prací

Platby servisních prací se na provozovnách se hradí pouze v hotovosti, platba platební kartou není možná!

 

14. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@morriscz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Platby převodem z účtu se párují jednou týdně vždy k poslednímu dni v týdnu.

U některých balní kuliček BB může být váhový a množstevní rozdíl 20%.

Nejlevnější možné přepravné je přes Českou poštu balíkem za cenu 30Kč, doručení touto službou je v rozmezí třech týdnů, informaci o této přepravě je nutné uvést do poznámky. Doporučujeme používat jiné typy přepavních služeb.

Všechny produkty jsou určené pro plynové zbraně kategorie "D" do 1J, tedy určené pouze pro airsoft zbraně, jiné použití není možné! Optické produkty jsou určené pouze jako makety.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2016


Obchodní a reklamační podmínky platné do 31.12.2013

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.morriscz.cz a kamenných prodejnách uvedených v sekci "kontakt", jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je MORRISCZ COMMERCE s.r.o. IČ: 28779941 a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, telefonů či písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. 

Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem. 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo v jiné formě objednávky.

V případě, že zákazník vytvoří objednávku s převzetím na nějaké naší provozovně, nejedná se o platnou objednávku, ale pouze o reservaci zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. 

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem).

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné

Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě expedováno nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně skladem, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky. 

Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově vyrobit, bude objednávka odeslána bez zboží, které není skladem. Zbytek zboží, které bude naskladněno později bude odesláno samostatně. Zákazník bude informován o přibližném možném termínu vyřízení objednávky při odeslání části objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zrušení té části zboží, která je není skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) za obě zásilky. 

V akutních případech je provozovatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po odsouhlasení účtovány vícenáklady s tím spojené. 

Při výběru platby proforma fakturou, zákazník musí vyčkat na zaslání proforma faktury. Pokud zákazník zaplatí dříve než mu bude faktura zaslána, nemusí být platba v 30denní lhůtě zaznamenána. Prodejce si vyhrazuje právo na 30denní dobu vrácení převedené částky. Při platbě proforma fakturou si prodejce vyhrazuje 30denní dobu na zjištění platby a následné odeslnání objednávky.

Párování plateb z účtu se provádí pouze 1x týdně a to vždy v pátek v 9:00.

Přepravné se mění v závislosti na vybraném druhu dopravce a jeho tarifu, druhu zboží apod. Cena přepravného je zasíláno zákazníkovi spolu s informacemi o objednávaném zboží.

Zboží je zasíláno na dobírku, není-li při objednávce sjednáno jinak.

Expedice na přepravní službu General Parcel se uzavírají každý pracovní den ve 13hod.

IV. Storno objednávky ze strany kupujícího

Po potvrzení objednávky dodavatelem, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat přímo s dodavatelem. Nestačí pouze sdělení kupujícího o stornu nebo změně závazné objednávky. Důvodem ke stornu objednávky není opožděné dodání zboží, které vznikne zaviněním třetí strany (dopravce, dovozce apod.). Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50% ceny závazné objednávky anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním závazné objednávky.

V. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR.

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, doporučujeme aby bylo kompletní, nepoškozené zboží, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu (myšleno nepoškozeném obalu výrobku) a s kompletními doklady a dokumentací poslat zpět v zákonem uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho bezzávadnosti, prodávající obratem (do 30dnů) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku ceny zboží bankovním převodem. Prodávající si vyhrazuje právo na vrácení pouze poměrné částky z prodejní ceny, pokud vrácené zboží vykazuje jakékoliv známky užívání či je jinak poškozeno, v případě nedodání kompletnosti výrobku (tj i obalu) bude prodávající účtovat kupujícímu poměrnou část za uvedení výrobku do kompletního stavu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující však nemůže odstoupit od kupních smluv podle odstavce 7 výše uvedeného zákona, zejména od dodávek zboží zvláště upraveného či sestaveného podle přání spotřebitele. Vracení částky je možné pouze na bankovní účet kupujícího. Vrácení částky není možné provést formou úhrady na složenku.
Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě. Pro navrácení fin. prostředků je dobré zaslat dokument "Odstoupení od kupní smlouvy". Email pro komunikaci prodej@morriscz.cz

V § 53 odst. 7 věta první občanský zákoník stanoví, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V § 53 odst. 10 pak navazuje povinnost prodávajícího vrátit nejpozději do 30 dnů od odstoupení spotřebiteli "zaplacené finanční částky". Mezi tyto vrácené částky patří rovněž náklady na dodání zboží spotřebiteli, které spotřebitel na základě uzavřené smlouvy uhradil vedle kupní ceny. Do toho rámce lze zařadit například položky označované jako poštovné a balné. Následné vrácení výrobku podnikateli však provádí spotřebitel na vlastní náklady.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 
a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává 
b) výrazným způsobem se změnila cena zboží od dodavatele V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce zaslané kupujícím, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. 

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

VIII. Ustanovení o prodeji Airsoftových zbraních a střelivu

V souladu se zákonem o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §15 jsou veškeré airsoft zbraně, jejich díly a střelivo prodejné v ČR pouze fyzickým osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům, nebo právnickým osobám.

V souvislosti s touto zákonnou úpravou požadujeme přečtení těchto podmínek, pokračování v nákupu a prohlížení webových stránek morriscz.cz mohou pouze fyzické osoby starším 18 let způsobilé k právním úkonům, nebo právnickým osobám.

Upozorňujeme vás, že nesplňujete-li zadané podmínky, ohledně vaší způsobilosti k držení airsoft zbraní, jejich dílů a příslušného střeliva ve smyslu podmínek zákona č. 199/2002 Sb. budeme na vás, případně na vašich zákonných zástupcích soudní cestou vymáhat náhradu veškerých škod nám tímto vaším jednáním vzniklých.

IX. Informace o cenách

Ceny v tomto e-obchodu jsou uváděny v Kč včetně DPH. Při výměně zboží je vždy účtována přeprava na vrub kupujícího.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci obchodu se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujících.

Informace o stavu skladu a obrázky jsou informativní. Nemusí zobrazovat aktualní stav. Skladové informace zobrazují stavy jednotlivých skladů, nemusí zobrazovat aktuální stav pro expedici.

Pro objednávky při osobních odběrech, je NUTNÉ se vždy PŘEDEM telefonicky INFORMOVAT pro aktuálnost daných produktů na prodejně a jejich následných odběrech.

 

XI. Dodatek k přebírání zásilek o přepravních společností

Při přebírání zásilky od přepravní společnosti (General Parcel, Česká pošta) je příjemce povinen zkontrolovat neporušenost a kompletnost zboží jemu zasílaných, ještě před potvrzením přepravci, že zboží převzal. Pokud bude zboží chybět či bude jakkoliv poškozeno, je nutné s přepravcem tuto událost písemně zadokumentovat. Pokud příjemce potvrdí přepravci svým podpisem převzetí zásilky bez jakýchkoliv výhrad, bude při případné pozdější reklamaci, přepravcem reklamace řešena, že zboží bylo dodáno bez výhrad, jelikož předtím písemně potvrdil přijetí neporušeného zboží. (tyto podmínky mají nastavené přepravní společnosti)

 

XII. Podmínky a použití dárkových poukazů armymarket.cz

Dárkový poukaz má platnost 3měsíce od data vystavení poukazu. Dárkový poukaz je nutné čerpat jednorázově (tj pouze v rámci jednoho nákupu). Převyšuje-li cena vybraných služeb či zboží částku dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti, přeplatek se nevrací. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost. Dárkový poukaz není cenina. Po uplynutí doby platnosti poukazu nelze částku zpětně proplatit. Každý dárkový poukaz je opatřen sériovým číslem, číslem prodejního dokladu, datem prodeje, razítkem a podpisem k tomu odpovědné osoby. Jednou použitý dárkový poukaz již nelze znovu použít. Pro identifikaci platnosti poukazu je nutné aby byli vyplněny položky: sériové číslo, číslo prodejního dokladu, datum prodeje, razítko a podpis.

Při použítí poukazu pro objednávku přes e-shop je nutné do poznámky při odesílání objednávky vložit všechny údaje nutné pro identifikaci poukazu: sériové číslo, číslo prodejního dokladu, datum prodeje.

Dále upozorňujeme, že při již jednou použitých údajích z dárkového poukazu, nebudou údaje podruhé akceptovány a poukaz považován za platný. Proto dbejde na bezpečnost údajů z poukazu proti zneužití.

Všechny produkty jsou určené pro plynové zbraně kategorie "D" do 1J, tedy určené pouze pro airsoft zbraně, jiné použití není možné!

XIII. Podmínky servisních prací

Platby servisních prací se na provozovnách se hradí pouze v hotovosti, platba platební kartou není možná!

 

Přihlášení do e-shopu

Zákazník:Nepřihlášen.
Přihlásit Registrovat
Zapomenuté heslo

Info box

Pobočky moRRisCZ

Prodejna PRAHA: Hradešínská 49, Praha

Prodejna BRNO: Veslařská 179, Brno

Prodejna ČERNILOV: Černilov 77


Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.

Jméno a příjmeni:
Kontakt:
Vaše přání:
Antispam: